ข้าวนาคู มีความเป็นมาอย่างไร ข้าวนาคู อำเภอนาคู กาฬสินธุ์

Publisher: Minh Khôi


 ข้าวนาคู ชุมชนบ้านนาคูเป็นชุมชนเก่าแก่มีร่องรอยของผู้คนอยูอาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาตร์ มาจนถึงยุคปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ปลูกผักเลี้ยงครอบครัว รักสงบ พูดถึงข้าวนาคูเป็นพันธุ์ท้องถิ่นซึ่งปลูกกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย
ซึ่งชุมชนนาคูปลูกกันมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งข้าวนาคูมีความพิเศษคือ ข้าวเหนียว กข6 ข้าวมีกลิ่นหอม นุ่ม สุกเร็ว เหนียวแต่ไม่ติดมือ มีความอ่อนนึ่งใช้เวลาไม่นาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของข้าวเหนียวนาคู

ข้าวเหนียวนาคูปลูกกันเยอะ เพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอนาคูประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก ชาวบ้านนาคูมีวามระเอียดใส่ใจต้นข้าว ดูแลอย่างดีเพื่อให้ข้าวเติบโตสมบูรณ์ ข้าวที่เหลือจากการกินแต่ละปีชาวบ้านนาคูจะขายทอดตลาดให้พ่อค้าคนกลาง เพื่อนำไปจำหน่ายและนำรายได้มาลงทุนต่อในปีถัดไป

Copyright © 2019 - Goomsite.Net. Distributed by VU Insider.